Кафедра транспортних технологій та управління процесами перевезення (ТТУПП)

Методичні вказівки з дисципліни «Оцінка ризиків перевізного процесу засобами імітаційного моделювання» до виконання курсового проекту, практичних занять та магістерських робіт для студентів галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» денної та заочної форм навчання

ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИСТРОЇВ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЯХ. Інструктивно-методичні матеріали для курсового та дипломного проектування з дисципліни «Залізничні станції та вузли» для студентів усіх форм навчання галузі знань – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» для студентів заочної форми навчання по програмі підготовки бакалаврів галузь знань 27 Транспорт спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів університету денної та заочної форми навчання рівня вищої освіти: перший (бакалаврський) галузі знань: 27 «Транспорт», спеціальність 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті). з дисципліни «Вступ до спеціальності»

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів заочної форми навчання по програмі підготовки бакалаврів галузь знань 27 Транспорт спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» денної та заочної форм навчання

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВІЗНИМ ПРОЦЕСОМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту, практичних занять та магістерських робіт денної та заочної форм навчання напряму підготовки галузі знань: 27 «Транспорт», напряму підготовки: 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Кафедра управління комерційною діяльністю залізниць (УКДЗ)

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС» для студентів галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА ТА ОПЕРАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ для студентів галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» освітньо-професійних програм «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз» денної та заочної форм навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС» для студентів галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» денної та заочної форм навчання

Кафедра філософії та історії науки та техніки (ФІНТ)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольних робіт з дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ» для студентів галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» заочної форми навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ». Для студентів технічних спеціальностей

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЯ» для студентів галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» денної та заочної форм навчання

ФІЛОСОФІЯ Методичні вказівки щодо семінарських занять для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» для студентів І курсу заочної форми навчання технічної спеціальності – 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності (ЕБЖ)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдання для практичних занять, тестів з дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» для студентів галузі знань 27 «Транспорт», 14 «Електрична інженерія», 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 273 «Залізничний транспорт», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» денна та заочна форма навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдання для практичних занять, тестів з дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» для студентів галузі знань 27 «Транспорт», 14 «Електрична інженерія», 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 273 «Залізничний транспорт», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» денна та заочна форма навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт з дисципліни «ГІДРОЛОГІЯ» для студентів галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія» усіх форм навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних робіт з дисципліни «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ» для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія транспортної інфраструктури» усіх форм навчання