Про кафедру

Кафедра є однією з найстарших в Університеті і була створена у 1991 році.

Кафедра є випусковою – освітній рівень бакалавр, магістр, PhD та доктор наук – за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» і готує фахівців для широкого кола спеціальностей технологічного спрямування транспортних, і зокрема, залізничної галузей.

Випускники кафедри працюють на керівних та інженерно-технічних посадах підприємств у структурних підрозділах найбільшої транспортної компанії України – АТ «Укрзалізниця» та інших транспортних і логістичних компаніях, різних комерційних структурах, проектних і науково-дослідних установах. На випускників кафедри існує значний попит на ринку праці України та світу: відсоток працевлаштування з року в рік залишається 100%, з яких переважна більшість припадає на транспортну галузь.

До складу кафедри входить дев’ять осіб штатного складу, з яких три доктора наук та три кандидата наук. Більшість викладачів мають професійний досвід позаштатних експертів з проблематики функціонування транспортних систем, розробки та впровадження новітніх транспортних технологій у виробничий процес державних та приватних підприємств. Шестеро викладачів мають досвід стажування та двоє досвід викладання в університетах ЄС – Берлінському технічному університеті, Варшавській політехніці та Технічному університеті Валансьєна (Франція).

Наукова діяльність кафедри має чітке прикладне спрямування, і направлена на формування, вдосконалення та впровадження нових знань про ефективне функціонування різних за структурою та призначенням транспортних систем:

 • нові технології транспортного виробництва в сегменті залізничних вантажних та пасажирських перевезень;

 • розробка комплексних логістичних моделей доставки вантажів та пасажирів у мультимодальному сполученні;

 • управління ризиками та технологічною надійністю транспортних процесів;

 • розробка та впровадження методів встановлення раціональних параметрів транспортних систем та технологічних процесів;

 • впровадження новітніх технологій ресурсозбереження та мінімізації операційних витрат перевізного процесу;

 • розробка та впровадження новітніх інформаційних систем, автоматизації управління та підтримки прийняття рішень при організації перевізних процесів.

Співробітники кафедри

Щербина Розалія Степанівна

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

Закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту у 1996 році (спеціальність– Організація перевезень та управління на залізничному транспорті, кваліфікація – інженер по організації перевезень та управління на залізничному транспорті). У 2003 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за спеціальністю 05.22.01. – Транспортні системи на тему «Підвищення конкурентоспроможності залізниць України на ринку транспортних послуг».

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Загальний курс залізничного транспорту», «Загальний курс транспорту», «Дослідження транспортного ринку », «Міжнародні перевезення».

Кредо: Тільки одне робить перемогу неможливою – очікування поразки.

Сфера наукових інтересів: вантажні перевезення, транспортно-експедиторська діяльність, тарифи та ціноутворення на транспорті, взаємодія видів транспорту.

E-mail: [email protected]

Самсонкін Валерій Миколайович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор


Детальніше

Народився 31 травня 1953 в родині військового залізничника. У 1970 році закінчив спеціалізовану фізико-математичну середню школу №27 в Харкові. У 1970-75гг. навчався в Харківському інституті радіоелектроніки (сьогодні національний технічний університет радіоелектроніки) за фахом Автоматизовані системи управління, був іменним стипендіатом. Після закінчення вузу працював молодшим науковим співробітником кафедри системотехніки, потім — аспірант Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (сьогодні УкрДУЗТ). Захистив кандидатську (1980) і докторську (1997) дисертації. Професор (2003).

У 2001 році запрошений на роботу в Укрзалізницю начальником окремого управління для створення першого на залізничному транспорті України науково-дослідного центру. З 2001 по 2014 роки працював директором створеного Державного науково-дослідного центру залізничних транспорту України (ДНДЦУЗ).

В університеті з 1983 року, на кафедрі — з 2001 року.

Коло наукових інтересів: людський чинник та безпека на залізничному транспорті, системний підхід, теорія самоорганізації.

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 5 монографій, 3 державних стандарти, 6 сертифікатів інтелектуальної власності. У співавторстві з професором Друзь В.А. створив теорію управління безпекою на транспорті — метод статистичної закономірності.

Як виконавець, керівник і експерт брав участь у трьох міжнародних європейських (HINT, INTERGAUGE, NEAR2) і в більш ніж 30-ти концептуальних національних наукових проектах (оновлення рухомого складу, єдина технічна політика, стратегія розвитку, технологічна безпека, ергономічне забезпечення, корпоративна культура, система автоматичної ідентифікації рухомого складу, фінансово-економічна система, швидкісний пасажирський рух, психофізіологічний професійний відбір та ін.).

Експерт МОН України, член спеціалізованих вчених рад. Головний редактор і член редколегій наукових журналів. Член наукових рад міжнародних наукових форумів. Учасник понад 40 міжнародних симпозіумів і конференцій за останні 20 років.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2009), Почесний залізничник (2003), Почесний працівник транспорту України (2005).

Стрелко Олег Григорович

Професор кафедри, доктор історичних наук, професор


Детальніше

Науковий ступінь — доктор історичних наук (спеціальність 07.00.07 — історія науки й техніки).

Вчене звання – професор.

Посада — професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

У 2000 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю 7.100403-«Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кваліфікація – інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

На науково-педагогічній роботі з 1 серпня 2000 року.

Викладає дисципліни: «Управління експлуатаційною роботою» та «Історія науки і техніки».

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти та транспорту, зокрема питання новітніх технологій перевезень пасажирів та вантажів, безпека організації перевезень, екологічна безпека залізничних перевезень, а також питання історії науки й техніки в цілому та історії розвитку транспорту зокрема. Автор понад 172 наукових праць, з яких 3 монографії, а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 4 навчальних посібника (2 з грифом МОН України). Виконує активну роботу у сфері підготовки наукових кадрів: підготовлено 7 кандидатів та 1 доктор наук; здійснює керівництво аспірантами та консультування з докторського наукового дослідження. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.820.01 зі спеціальностей: 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Заступник головного редактора та член редколегій наукових фахових журналів.

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008р.), нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти» (2015р.), «За наукові та освітні досягнення» (2017р.), нагрудним знаком Південно-Західної залізниці «За сприяння розвитку Південно-Західної залізниці» (2020р.).

Підвищення кваліфікації.

 • 2016 р.- Mendel University in Brno (Czech Republic)/Eastern European Center of the Fundamental Researchers. Theme –“Educational and scientific research programs for Ph.D. researchers grounded on the European standards”. May-June 2016. Загальний обсяг 150 годин (5 кредитів ЄКТС).

 • 2019 р.- Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Тема –“Наукові стратегії та перспективи науки 21 століття. Особливості гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей”. 4 листопада 2019р.-23 грудня 2019р. Загальний обсяг 210 годин (7 кредитів ЄКТС).

 • 2020 р.- Університет митної справи та фінансів (Україна). Тема –“Особливості формування та реалізації освітньо-професійної програми зі спеціальності 275 “Транспортні технології” та поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю при викладанні дисциплін для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології””. 10 березня 2020р.-30 квітня 2020р. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 • 2020 р.- Варшавська політехніка, факультет транспорту (Польща). Тема –Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG). 16-20 листопада 2020р. та 7-10 грудня 2020р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

 • 2022 р.- Університет економіки та права «КРОК» (Україна). Тема –“Управлінський інтелект для освітян”. 7-14 червня 2022р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Web of Science Researcher ID: C-4036-2018

Scopus Author ID: 57211487742

Персональна сторінка у Google Scholar.

Персональна сторінка у ResearchGate.

Персональна сторінка у ORCID.

Кириченко Ганна Іванівна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

Закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту з відзнакою за спеціальністю «Експлуатація залізниць». Працювала оператором при черговому по ст. Рига – Сортувальна (Шкіротава), черговою станції Кривий Ріг-Сортувальний, старшим інженером станції, інженером технологічної групи дирекції перевезень. З 1987 року – роботи, пов’язані з ІТ: технолог обчислювального центру, заступник ДНН з АСУ Криворізької дирекції Придніпровської залізниці. Розробляла та впроваджувала в оперативну роботу станцій та дирекції інформаційні технології на посаді технолога, заступника начальника відділу та начальника Регіонального обчислювального центру. Навчалась у заочній аспірантурі ДІІТу.

У 2002 захистила дисертацію на тему «Оперативне розподілення порожніх вагонів на полігоні дирекції перевезень». Потім працювала на ІОЦ Південно-Західної залізниці, технологом на Головному обчислювальному центрі УЗ, головним спеціалістом у Державному підприємстві «Укрморпорт». З 2006р. – начальник відділу ІТ у Головному комерційному управлінні УЗ, далі - завідуюча кафедрою «Управління процесами перевезень». З 2011 по 2014 рр. – заступник начальника Головного комерційного управління УЗ з питань АСУ.

Почесний залізничник.

Займалась автоматизацією технологічних процесів у комерційному господарстві УЗ. Розроблені - Технологія розрахунків при обслуговуванні під’їзних колій, Технологічні засади системи паспортизації під’їзних колій, Технологія єдиної електронної картотеки клієнтів УЗ, що функціонують на Укрзалізниці. Також під час роботи зам ЦМ - організація впровадження електронного перевізного документу, розробка Технології підпису електронних відомостей плати за послуги залізниці, розробка Технології та впровадження Обміну електронними перевізними документами (ЕОД) на порожній вагон з РЖД. Керівник делегації при укладенні договорів про електронний обмін даними з ж.д. адміністраціями ПКП Польщі, Угорщини трьохсторонньої угод про ЕОД з Казахстан та РЖД.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології», «Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті», «Системний аналіз транспортних процесів».

Є керівником з дипломного проектування і аспірантів. Почесний залізничник, звання кращого інженера Придніпровської залізниці, грамоти начальника станції, дирекції, генерального директора УЗ, подяки. До сфери наукових інтересів входять проблеми оптимізації процесів обробки поїздів, вагонів, вантажів, документів та інформації. Інтелектуальні та семантичні технології управління, створення єдиних баз даних міжнародних логістичних систем. Автор близько 70 наукових робіт та 8 методичних вказівок, співавтор навчального посібника «Транспортно експедиторська діяльність на залізничному транспорті».

Горецький Олексій Анатолійович

Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент


Детальніше

У 2003 р. закінчив Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію в Державному економіко-технологічному університеті транспорту на тему «Науковий доробок С.Д. Карейші (1854–1934) в галузі залізничного транспорту».

З 2010 р. працює на посаді доцента У 2014 р. отримав атестат доцента кафедри «Управління процесами перевезень».

Викладає навчальні курси «Основи теорій систем і управління», «Управління експлуатаційною роботою», «Математичні моделі в транспортних системах» та «Основи наукових досліджень».

Приймав участь в таких науково-дослідних роботах щодо тенденцій розвитку транзитних перевезень та недискримінаційного доступу до інфраструктури залізничного транспорту.

Автор більше 25 наукових праць.

Персональна сторінка у Google Scholar.

Персональна сторінка у ORCID.

Бердниченко Юлія Анатоліївна

Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент


Детальніше

У 2006 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту». В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає дисципліни: «Технологія навантажувально-розвантажувальних робіт», «Транспортно-вантажні системи», «Транспортна географія», «Історія науки і техніки».

З 2009 року було підготовлено та опубліковано понад 30 наукових праць.

Персональна сторінка у Google Scholar.

Міжнародний ідентифікатор дослідника і автора досліджень ORCID.

Нагороджена Почесною грамотою ПАТ УЗ Регіональної філії ПЗЗ (2017р.).

Кордун Валерій Ростиславович

Завідувач лабораторії


Детальніше

Рік народження – 1952.

У 1971 році закінчив Київський технікум залізничного транспорту.

У 1980 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (Київський філіал) за кваліфікацією «Інженер шляхів сполучень» і залишився працювати на кафедрі завідувачем лабораторії «УЕР». Працював викладачем, а потім доцентом.

За 25 років роботи ним було створено лабораторію «УЕР» з діючою моделлю залізниці та двох станцій, яка потім була модернізована у модель дільниці з 8 станцій. У 1999 році під його керівництвом було створено комп’ютерну модель (як дипломний проект) тієї ж дільниці та успішно продемонстровано її функціонування на захисті дипломних проектів розробників цієї моделі.

За час роботи в учбовому закладі ним було розроблено та підготовлено до видання більше 40 найменувань методичних матеріалів різної направленості для студентів різних спеціальностей та форм навчання. Підготував до захисту дипломних проектів більше 40 студентів. За опитуванням студентів отримав звання «Найкращий викладач».

Працюючи в Державному науково-дослідному інституті залізничного транспорту України розробив, на замовлення Укрзалізниці, близько 20 нормативних документи та 10 науково-дослідних робіт. У складі групи впровадження приймав участь у створенні «Системи автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізницях України» (САІРС УЗ), яка успішно пройшла випробування, але не була завершена на всіх запланованих етапах з настанням в Україні кризи.

У якості головного фахівця з питань інтелектуальної власності приймав участь у створенні та впровадженні візків та вагонів нового покоління з підвищеним навантаженням на вісь частина яких встигла успішно пройти випробування. Має великий досвід з подачі заявок на патенти, авторські права, знаки для товарів та послуг, оформлення пакету документів для постановки об’єктів інтелектуальної власності на нематеріальні активи.

З 2014 року працює завідувачем лабораторії «Управління рухом поїздів», за сумісництвом – старшим викладачем кафедри.

Соловйова Олександра Сергіївна

Асистент кафедри


Детальніше

В період з 2014-2019 рр. навчалась в Державному університеті інфраструктури та технологій, де здобула з відзнаками освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» та «магістр»:

 • в період з 2014-2018 рр. навчалася за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на факультеті «Управління залізничним транспортом» за спеціальністю «Транспортні технології (залізничний транспорт)»;

 • в період з 2018-2019 рр. навчалася за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на факультеті «Управління залізничним транспортом» за спеціальністю «Транспортні технології (залізничний транспорт)».

З 2019 року було підготовлено та опубліковано наукові статті:

 1. «Дослідження можливості використання контейнерної транспортної системи як технології збереження ресурсів» – збірник наукових праць студентів «Молодий науковець» №4, cт. 75-77;

 2. Container Transport System as a Means of Saving Resources – бібліографічна і реферативна база даних Scopus, IOP Conference Series Earth and Environmntal Science, 2020. Vol. 459(4). Р. 052070. doi:10.1088/1755-1315/459/5/052070.

До сфери наукових інтересів відноситься тематика розвитку міжнародних перевезень в контексті ефективної взаємодії різних видів транспорту; посилення транзитного потенціалу України за рахунок оптимізації процесу організації вантажних перевезень залізничним транспортом; дослідження методів, заходів та засобів підвищення безпеки руху на залізничному транспорті; а також впровадження та удосконалення енергозберігаючих технологій у перевізному процесі.

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Управління залізничним транспортом»,

Кафедра «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

Адреса: м. Київ, вул. Котельникова 29/18

Телефон завідувача кафедри: +38 (044) 452-12-02

Телефон кафедри: +38 (044) 452-12-02

Електронна адреса: [email protected]