Про кафедру

Свою сучасну назву – «Філософія та історія науки і техніки» — кафедра отримала у 2016 році. На даний момент на кафедрі плідно працюють 5 штатних викладачів, з яких 2 є докторами наук, 2 — кандидатами наук.

Очолює кафедру з 2014 року доктор історичних наук, професор Віра Миколаївна Гамалія.

Організація та якість навчання з предметів, що читаються на кафедрі, визначаються вимогами державних стандартів. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає дисциплінам, які вони викладають.

Планування науково-дослідної роботи відбувається з урахуванням наукових інтересів кожного члена кафедри та його наукової спеціалізації.

На кафедрі функціонує науково-методологічний семінар, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні проблеми сучасної науки. Викладачі активно беруть участь в наукових конференціях та публікують свої дослідження у фахових виданнях.

Викладачі кафедри беруть участь у розробці практичних і наукових рекомендацій з соціально-економічного та політичного розвитку країни.

Успішно проводиться наукова робота серед студентів. З цією метою проводяться олімпіади, наукові конференції, круглі столи, майстер-класи, зустрічі з фахівцями-практиками. При кафедрі плідно працює студентський науковий гурток "Актуальні проблеми духовності".

Сучасне викладання обумовлено не простим репродукуванням отриманих знань, а їх творчим використанням для розв’язання нових, нестандартних завдань у нових, нестандартних ситуаціях. У зв’язку з цим розробка та впровадження інноваційних методів викладання є також необхідним елементом роботи кафедри.

Приділяється відповідна увага методиці викладання, творчій розробці і вдосконаленню навчальних програм, створенню проблемних підручників та навчальних посібників, методичних розробок, застосуванню інтерактивних методів навчання (лекції-дискусії, семінари-діалоги, інтерактивні та ділові ігри, науково-практичні презентації, навчальні тести, швидке опитування, електронні підручники, візуальні матеріали тощо).

Усі викладачі кафедри впроваджують кредитно-модульну систему організації навчального процесу, розробляються та друкуються методичні вказівки для студентів з модульно-рейтингової технології навчання.

Кафедра має значні перспективи щодо підвищення навчально-методичного і наукового рівня, підвищення ролі і значущості університету.

Співробітники кафедри

Гамалія Віра Миколаївна

Доктор історичних наук, професор


Детальніше

Науковий ступінь – доктор історичних наук (спеціальність 07.00.07 — історія науки й техніки) з 2010 р.

Вчене звання – професор (з 2021 р.).

Посада – зав. кафедри філософії та історії науки і техніки.

У 1985 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Слов’янські мови і література» (кваліфікація: філолог. Викладач сербохорватської і української мови і літератури).

На науково-педагогічній роботі – з лютого 1986 року.

Працювала у:

 • Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України;

 • кафедрі теорії та історії педагогіки і кафедрі історії Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

 • кафедрі загального i слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія».

З лютого 2012 р. працює в ДУІТ.

З 1 вересня 2014 р. – до цього часу – завідувач кафедри «Суспільні та гуманітарні науки» ДЕТУТ (нині кафедра «Філософія та історія науки і техніки» ДУІТ). Також займає посаду провідного наукового співробітника відділу Історії та соціології науки і техніки ДУ «ІДНТПІН імені Г.М. Доброва НАН України» (з 2018 р. – за сумісництвом).

Викладає дисципліни:

 • «Історія України та української культури»

 • «Філософія науки і техніки»

 • «Технології Soft Skills»

 • «Основи наукових досліджень»

Є автором понад 240 публікацій, серед них 8 монографій (з яких 2 – одноосібні), більше 10 праць навчально-методичного характеру, у тому числі 1 навчальний посібник. Активно займається підготовкою наукових кадрів. З 2017 року постійно входить до складу наступних спеціалізованих вчених рад:

 • Д 26.189.02 (Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»);

 • К 26.820.02 (Державний університет інфраструктури і технологій)

 • Д 26.280.02 (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНУ).

Виступала 34 рази у якості офіційного опонента із захисту дисертацій (з них 4 – докторські) по спеціальності: 07.00.07 – історія науки і техніки.

На даний момент працює у складі:

 • вченої ради Київського інституту залізничного транспорту ДУІТ;

 • редколегії фахового наукового журналу «Історія науки і техніки» даного університету (індексується в Scopus);

 • науково-методичної ради факультету «Управління залізничним транспортом» Київського інституту залізничного транспорту ДУІТ.

Входить до Українського товариства істориків науки (з 2003 р.) і громадської організації «Жінка в науці та освіті» (з 2005 р.).

Є дійсним членом Академії наук Вищої освіти України (з 2012 р.).

Підвищення кваліфікації

Науково-педагогічне стажування на тему: «Організація навчально-виховного процесу, навчальних програм, інноваційних технологій та наукової роботи» у Національному університеті Луїса (28 січня – 28 лютого 2020 року, Новий Сонч, Польща).

Наукові профілі:

Scopus Author ID: 57224731273

Персональна сторінка у Google_Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Мовні компетенції:

 • сербська, хорватська мови – професійний рівень (диплом);

 • англійська – B2 (сертифікат);

 • нідерландська – B1 (сертифікат).

Хромова Ольга Ігорівна

Кандидат філософських наук, доцент


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат філософських наук (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри філософії та історії науки і техніки.

У 1994 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Історія». Кваліфікація – історик, викладач історії.

На науково-педагогічній роботі з 1 грудня 1994 р.

Викладає дисципліни:

 • «Історія України»

 • «Історія України та української культури»

 • «Філософія»

 • «Філософія науки»

 • «Соціально-політичні студії»

До сфери наукових інтересів входять проблеми філософії історії, філософії освіти, політичної філософії, політичної історії та історії повсякденності. Авторка понад 65 наукових праць, з них одна монографія (в співавторстві), а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 1 навчальний посібник. Виконує роботу в сфері підготовки наукових кадрів: здійснює керівництво аспірантами.

Членкиня Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF).

Підвищення кваліфікації

 • 2021 – Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра філософії, політології та українознавства. Тема «Проблеми дослідження та викладання гуманітарних наук». 05 квітня-21 травня 2021 р. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 • 2022 – Школа місцевого самоврядування «Інформаційна безпека в умовах війни з Росією». 25 травня-25 червня 2022 р. Загальний обсяг 27 годин (0,9 кредитів ЄКТС).

 • 2023 – Центр українсько-європейського наукового співробітництва «Публічна політика як предмет викладання в галузях знань 03 «Гуманітарні науки» та 05 «Соціальні та поведінкові науки». 06 березня-16 квітня 2023 р. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Наукові профілі

Web of Science Researcher ID: HKN-0050-2023

Scopus Author ID: 58010598500

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Пилипчук Оксана Олегівна

Доктор історичних наук, доцент


Детальніше

Науковий ступінь – доктор історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки й техніки).

Вчене звання – доцент.

Посада – професор кафедри філософії та історії науки і техніки.

Освіта:

У 2000 р. закінчила Київський державний університет технологій та дизайну за спеціальністю ”Швейні вироби”. Кваліфікація – інженер-конструктор технолог.

У 2013 р. закінчила Київський університет права НАН України за спеціальністю “Правознавство”. Кваліфікація – юрист. Диплом з відзнакою.

На науково-педагогічній роботі з 1 лютого 2011 року.

Викладає дисципліни:

 • «Природоохоронне законодавство»

 • «Законодавча база транспорту»

 • «Інтелектуальна власність»

 • «Основи академічної доброчесності»

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузі історії права, історії науки і техніки, зокрема історії залізничного транспорту. Автор понад 130 наукових праць, з яких 2 монографії.

Член редколегій українських наукових фахових журналів.

Підвищення кваліфікації

 1. Юридичне управління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», квітень 2018. Тема: «Вдосконалення системи знань у галузі юридичних наук»

 2. Вільнюський університет, осінній семестр 2021/22 навчального року. Тема: «Історичне значення Литовських статутів», 6 кредитів, 180 год.

 3. Міжнародноме підвищення кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PHD) в країнах Європейського Союзу та Україні» 03.04.2023 р. – 10.04.2023 р. (45 годин – 1,5 кредити ЄКТС).

 4. Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на тему: «Управління науковими та освітніми проектами: міжнародний досвід», 30 березня по 30 травня 2023 року. Навчальне навантаження міжнародного дистанційного науково-педагогічного стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

Наукові профілі:

Scopus Author ID: 57311660200

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Спис Ольга Анатоліївна

Кандидат філософських наук, доцент


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат філософських наук (спеціальність 09.00.11. – релігієзнавство).

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри філософії та історії науки і техніки.

У 1993 р. закінчила Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю українська мова і література. Кваліфікація – вчитель української мови і літератури.

На науково-педагогічній роботі з 05 березня 1994 року.

Викладає дисципліни:

 • «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 • «Філософія»

 • «Історія української культури»

До сфери наукових інтересів входить коло питань з лінгвістики, релігієзнавства, етики та історії, а саме: лексико-семантичні процеси в сучасній українській мові, духовні цінності в сучасному вимірі, Церква і процеси націєтворення, розвиток протестантського руху в Україні. Автор понад 80 наукових праць, з яких – 1 моноґрафія, а також – понад 10 навчально-методичних праць.

Підвищення кваліфікації

 • 2021 р. – Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тема – «професійна лексика в діловому мовленні». З 01.03.2021 – по 09.04.2021. Загальний обсяг – 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 • 2022 р. – Онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян». З 22.08.2022 – по 28.08.2022. Загальний обсяг – 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Наукові профілі:

Web of Science Researcher ID: ITT-0535-2023

Scopus Author ID 58009933100

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Гуменна Ірина Любомирівна

Старший викладач


Детальніше

Посада – старший викладач кафедри філософії та історії науки і техніки.

У 2013 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка за спеціальністю «Історія». Кваліфікація – історик, викладач історії.

На науково-педагогічній роботі з 3 вересня 2013 р.

Викладає дисципліни:

 • Історія України

 • Історія України та української культури

 • Історія української культури

 • Етика бізнесу

До сфери наукових інтересів входять проблеми політичної та соціально-економічної історії, історичного краєзнавства та історії етнічних меншин, історії української культури, ділової етики. Учасниця проєкту IREX in Ukraine «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність в освіті». Авторка 13 наукових праць, 1 науково-методичної праці.

Підвищення кваліфікації

 • 2020 - United States Holocaust Memorial Museum «2020 HOLOCAUST STUDIES SUMMER PROGRAM (6-17 JULY)». 6-17 липня 2020 р. Загальний обсяг 30 годин (1 кредит ЄКТС).

 • 2022 – Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Волинський національний університет ім. Лесі України «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни». 27 червня - 7 серпня 2022 р. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 • 2022 – Академія цифрового розвитку «Цифрові інструменти Google для освіти». 25 вересня. Загальний обсяг 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС).

 • 2023 – інформальне підвищення кваліфікації. Alfaisal Unsversity. Етика та етикет у бізнесі.

Наукові профілі:

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет управління залізничним транспортом,

Кафедра «Філософія та історія науки і техніки»

Адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 29/18

Електронна адреса: [email protected].